skripsi Wahiduddin

ANDI WAHYUDIN T (F 411 08 268)
2014
Pembimbing
Pembimbing 1: Dr.H.Muhammad Nur Latif M.Hum
Pembimbing 1: Supratman,S.S,M.A
Judul
TRADISI ZIARAH MAKAM DATUK RI TIRO DI KABUPATEN BULUKUMBA, DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Abstrak
Andi Wahyudin T, F411 08 268, TRADISI ZIARAH MAKAM DATUK RI TIRO DI
KABUPATEN BULUKUMBA,DALAM PERSPEKTIF ISLAM, Penulis Skripsi Ini dibimbing oleh Bapak Dr.H.Muhammad Nur Latif,M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Bapak Supratman,S.S.,M.A. sebagai Pembimbing II.
Pada masa awal Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga aqidah mereka yang belum kuat agar tidak menjadi musyrik dan penyembah kuburan. Namun setelah Islam kuat dan aqidah mereka jugakuat, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk melakukannya. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses ziarah dan bentuk ritual yangdilakukan masyarakat pada saat berziarah dimakam Datuk Ri Tiro dan Bagaimanakahprespektif Islam terhadap tradisi masyarakat di makam Datuk Ri Tiro pada masyarakatBonto Tiro Kabupaten Bulukumba, sedangkan penelitian ini bertujuan Untukmengetahui Proses ziarah dan bentuk ritual yang dilakukan masyarakat pada saat

Daftar Pustaka
SW Masnani, M Hum. 2005. Tradisi Barazanji Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Nady Al-Adab
Zainal, Muhammad Gusti. 2002. Perilaku Komunitas Ammatoa Menerapkan Sara dalam Pengngadakkang. Skripsi Sarjana. Makassar: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
Haeruddin, Haeruddin. 2020. أدوات الاستفهام و استعمالها فى سورة آل عمران: Nady Al-Adab 3 (1), 32-42